Algemene Voorwaarden

De Horecabox

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als “de klant”.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden Inloggegevens

Klant

De Horecabox

Overeenkomst

Product

Privacy Statement

Website

Artikel 2. Toepasselijkheid

deze algemene voorwaarden van De Horecabox;

de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

de rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;

de vennootschap onder firma De Horecabox, gevestigd en kantoorhoudende te (1087 CE) Amsterdam aan IJburglaan 634 G;

de overeenkomst tussen Klant en De Horecabox die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij De Horecabox koopt;

een product dat op de Website aangeboden wordt door De Horecabox

de privacyverklaring van De Horecabox, die te vinden is op de Website;

de website van De Horecabox, waarop het Product wordt aangeboden;

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Horecabox op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De Horecabox kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen.

Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. De Horecabox wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door De Horecabox nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. De Horecabox is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. De Horecabox garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover De Horecabox voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant De Horecabox daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. De Horecabox behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is niet inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk

melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en

betalingskosten.

 1. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden.
 2. Als de Klant niet tijdig betaalt of De Horecabox niet in staat is het verschuldigdebedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of De Horecabox een nadere aanmaning stuurt.
 3. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door De Horecabox gemaakte kosten voor rekening van Klantwelke worden begroot op 15% van de hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

Artikel 6. Levering

1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. Privacy

1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan De Horecabox verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van De Horecabox en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal De Horecabox kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van De Horecabox het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van De Horecabox gevergd kan worden, zal De Horecabox het Product vervangen.
 2. Indien De Horecabox niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. De Horecabox zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van De Horecabox is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
 2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
  a. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het

  Burgerlijk Wetboek;
  b. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Klant kan

  aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe

  schade in de zin van de Overeenkomst;
  c. Redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van

  de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe

  schade in de zin van de Overeenkomst;
  d. Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Klant moet maken om de prestatie van De

  Horecabox te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.

 3. De Horecabox is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoalswinstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.
 4. Voor zover De Horecabox aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.
 5. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 10. Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.